Back to top

1. KÖZÉRDEKŰ
ADATOK

(© Thorsten Naeser)

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének takarékosabbá tételéről szóló 2009. évi CXXII. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján történő adatok közzététele:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. rendelkezéseinek megfelelően az Molekuláris-Ujjlenyomat Kutató Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a működésével kapcsolatos adatokat – figyelemmel a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII.27.) IHM rendeletre – az alábbiak szerint teszi közzé.

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.1. Elérhetőségi adatok

A Társaság cégneve: Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített cégneve: Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató Központ Nonprofit Kft.

A Társaság idegen nyelvű elnevezése: Center for Molecular Fingerprinting Research Nonprofit Limited Liability Company

A Társaság idegen nyelvű rövidített elnevezése: Center for Molecular Fingerprinting Research Nonprofit LLC.

Székhely: 1093 Budapest, Czuczor utca 2-10. 2. emelet
Levelezési cím: 1093 Budapest, Czuczor utca 2-10. 2. emelet
Telefon: +36/30 143 6926
Elektronikus levélcím: info@mukkozpont.hu
Honlap: www.mukkozpont.hu

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Elektronikus levélcím: info@mukkozpont.hu
Tel: +36/30 143 6926

1.1.2. A Társaság vezetői, beosztása, elérhetőségei és javadalmazása

1.2. 1.1. A felügyelt költségvetési szervek

Nincsen a MUK irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.

1.3. Gazdálkodó szervezetek

Nincsen a MUK többségi tulajdonában álló vagy részvételével (közvetlen irányításával) működő gazdálkodó szervezet.

1.4. 1.1. Közalapítványok

Nincsen a MUK által alapított közalapítvány.

1.5. Lapok

Nincsen a MUK által alapított lap.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Törvényességi felügyelet gyakorlója:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 28.
Telefonszám: +36 1 3544800
Honlap: https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/fovarosi-torvenyszek-cegbirosaga

1.7. Költségvetési szervek

Nincsen a MUK által alapított költségvetési szerv.

2. Tevékenységre, mŰködésre vonatkozó adatok

(© Thorsten Naeser)

2.1. A Társaság alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A Társaság célja – az 1096/2019. (III. 8.) Korm. határozat 5. pontjában foglaltakkal összhangban – a Molekuláris Ujjlenyomat Vizsgáló Központ (Centre for Molecular Fingerprinting, a továbbiakban: CMF) létrehozása és működtetése. A CMF fő célja a vér és más biofolyadékok és sejtek (lézer- ill. tömegspektroszkópiával, valamint biokémiai és molekulárbiológiai eljárásokkal mérhető) molekuláris ujjlenyomatában rejlő potenciál kiaknázása az egészségi állapot monitorozásának céljára, rákos daganatok és más betegségek megbízható észlelésére, valamint ezen képességek kihasználása egészségügyi rendellenességek korai felismerésére, diagnosztizálására, ill. azok fejlődésének, ill. visszafejlődésének követésére. Ezen célok elérése érdekében a Társaság (i) felépít egy kutatóközpontot nagyszámú vérminta hosszútávú tárolásához szükséges biobankkal, és a molekuláris ujjlenyomat méréséhez szükséges lézeres mérőberendezésekkel (ii) felépít egy, az infrastruktúra működtetéséhez szükséges kutató-fejlesztő szakember gárdát a fenti célok elérése érdekében valamint (iii) létrehoz és működtet egy országos és nemzetközi klinikai együttműködési hálózatot, amely az egészséges szervezet referencia-ujjlenyomatának, ill. a vizsgált betegségek és szervi elváltozások molekuláris ujjlenyomatának megbízható meghatározásához, ill. az ujjlenyomat fenti célokra történő felhasználhatósága vizsgálatához szükséges nagyszámú vér- és egyéb szövetmintát a szükséges klinikai adatokkal együtt összegyűjti.

A közhasznú tevékenységek keretében a Társaság a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFItv.) rendelkezéseivel összhangban kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet végez, a KFItv. 3. §-ában meghatározott alkalmazott kutatási és kísérleti tevékenységet folytat, valamint a KFItv. 10. § (1) bekezdés j) és m) pontja szerinti körben elősegíti a kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények széles körben történő megismertetését és népszerűsítését, közvetve hozzájárulva a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények hasznosításának sikerességéhez, ezzel segítve a mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelését és a magyar gazdaság fenntartható fejlődését. A Társaság a KFItv. 10. § (1) bekezdés j) pontja szerinti nemzetközi tudományos és technológiai együttműködésből adódó feladatok, mint közfeladatok ellátásában közreműködik, valamint a KFItv. 10. § (1) bekezdés m) pontja szerinti közfeladatok ellátásában való közreműködésével ösztönzi a magas hozzáadott értéket előállító munkahelyek létrehozását, előmozdítja a kutatás-fejlesztésben és az innovációban foglalkoztatottak szakmai felkészültségének javulását, társadalmi és szakmai elismertségük növelését, továbbá hozzájárul a tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakításához és ezáltal az intelligens növekedés beindításához, fenntartásához.

A MUK tevékenységét meghatározó főbb jogszabályok:

Szervezeti és működési szabályzat, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat:

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@mukkozpont.hu

2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A MUK nem intéz hatósági ügyeket.

2.3. Közszolgáltatások

A MUK nem nyújt közszolgáltatásokat.

2.4. A Társaság nyilvántartásai

A nyilvántartott adatokhoz történő hozzáférés módja a Társaság Közérdekű Adatok Közzététele Szabályzatban olvasható.

2.5. Nyilvános kiadványok

A MUK nem ad ki nyilvános kiadványokat.

2.6. Döntéshozatal, ülések

A MUK nem testületi szervként működik.

2.7. A Társaság döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A MUK nem testületi szervként működik.

2.8. Pályázatok

Nincsen a MUK által kiírt pályázat.

2.9. Hirdetmények, közlemények

A MUK által közzétett sajtóközlemények.
Nincsen a MUK által közzétett sajtóközlemény

2.10. Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adat megismerésére szóban, írásban (1093 Budapest, Czuczor utca 2-10. 2. emelet) vagy elektronikus úton (info@mukkozpont.hu) bárki igényt nyújthat be.
A MUK a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmét az adatvédelmi tisztviselőn keresztül fogadja.

Az adatigénylésnek a MUK nem köteles eleget tenni, ha az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.

Ha a kérelem olyan adatra irányul, amelyet a MUK jogszabály vagy az Adatvédelmi szabályzat alapján már közzétett, az igény teljesíthető a nyilvános forrás megjelölésével is.

A közadat megismerésére irányuló igénynek a MUK az igény beérkezését követő 15 napon belül tesz eleget. Az adatigénylésnek Adatvédelmi Tisztviselő nem köteles eleget tenni abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be.

Amennyiben az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése az Adatvédelmi Tisztviselő alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a 15 napos határidő egy alkalommal 15 nappal, azaz maximum 30 napra meghosszabbítható. Erről az igénylőt azonban az igény kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

Amennyiben a MUK megtagadja a közadatkérés teljesítését, erről (az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt e törvény alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt) az igény beérkezését követő 15 napon belül írásban vagy - ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte - elektronikus levélben értesíti az igénylőt.

Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól a Társaság adatvédelmi tisztviselője útján nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról minden évben január 31-ig tájékoztatja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

Az igénylő a közadat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében az Infotv. 31. § szerint a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (1036 Budapest, Lajos u. 48-66.) fordulhat. Az eljárás soron kívüli és az Itv. 57. § (1) bekezdés o) pontja értelmében illetékmentes. Az igénylő ezen túl a közadat megismerésére vonatkozó igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) bejelentést tehet vizsgálatának kezdeményezése érdekében.

2.11. Különös közzétételi lista

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a MUK  vezető tisztségviselőinek, a felügyelőbizottsági tagjainak, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-a szerint vezető állású munkavállalóinak, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalóinak listája.

3. Gazdálkodási adatok

(© Thorsten Naeser)

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

3.1.2 Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

3.1.3 Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A MUK-ra vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

3.1.4 A működés eredményessége, teljesítmény

3.1.5 Működési statisztika

3.2. Költségvetések, beszámolók

3.2.1. Éves költségvetések

Mérleg (2019, 2020, 2021) és eredmény kimutatás terv (2019, 2020, 2021) adatok évenkénti bontásban

3.2.2. Számviteli beszámolók

Beszámolók évenkénti bontásban

3.3. Költségvetések, beszámolók

3.3.1. A foglalkoztatottak 2020 I. negyedév, 2020 II. negyedév, 2020 III. negyedév, 2020 IV. negyedév, 2021 I. negyedév, 2021 II. negyedév, 2021 III. negyedév, 2021 IV. negyedév, 2022 I. negyedév,

3.3.3. Szerződések

3.3.4. Koncessziók

A MUK koncessziós szerződéseket nem köt.

3.3.5. Egyéb kifizetések

3.3.6. Európai Unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések.

3.3.7. Közbeszerzési Információk

A Molekuláris- Ujjlenyomat Kutató Központ Nonprofit Kft. közbeszerzéseivel kapcsolatos, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III.8. pontjában előírt információk (éves terv, összegezés az ajánlatok elbírálásáról, megkötött szerződések) az alábbi nyilvános adatbázisokban érhetők el:

Éves közbeszerzési terv:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/terv-kereses

DKÜ Zrt. által megindított és lefolytatott eljárásokhoz kapcsolódó hirdetmények, a beérkezett ajánlatokról készített összegezés:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/hirdetmenyek

Közbeszerzés alapján megkötött szerződések:
https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista

4. TUDOMÁNYOS ÉS KUTATÁSI FORRÁSOK